Spica (groupe)

Spica le . De gauche à droite : Jiwon, Bohyung, Boa, Sihyun et Narae

Spica (coréen: 스피카, stylisé SPICA) est un girls band sud-coréen formé sous B2M Entertainment en 2012. Le groupe consiste de Kim Boa, Park Sihyun, Park Narae, Yang Jiwon et Kim Bohyung.

Park Sihyun est née Park Juhyun le (30 ans) Guri en Corée du Sud. Elle est appelée Sihyun par sa famille durant son enfance, mais a été connue Park Juhyun lorsqu’elle débuta au sein de Spica pill fabric. En octobre 2014, B2M Entertainment annonce que Park a légalement changé son nom pour Park Sihyun, et sera appelé comme tel pour toutes ses activités futures.

Kim Boa est née le (30 ans) Suwon en Corée du Sud. Avant ses débuts avec Spica, elle travailla avec l’équipe de production Sweetune, afin de travailler sur les voix et l’harmonisation de différents artistes et groupes coréens. Elle a aussi été coach vocal pour Kara, Rainbow et Infinite, toujours sous Sweetune.

Park Narae est née le (29 ans) à Incheon en Corée du Sud.

Yang Jiwon est née le (29 ans) à Séoul en Corée du Sud. En 2007, elle faisait partie du girls band Five Girls sous Good Entertainment, avec Uee d’After School, Hyoseong de Secret, Yubin de Wonder Girls et G.NA. Le groupe fut présenté dans un show TV nommé Diary of Five Girls, mais n’a jamais débuté à cause des problèmes financiers de l’agence. Jiwon va par la suite chez Core Contents Media et a été choisie pour débuter dans le girls band T-ara en 2009. Avant de débuter whats a good meat tenderizer, le groupe a sorti une bande son pour le drama coréen Cinderella Man nommé “Good Person” the perfect water bottle. Cependant, Jiwon quitte le groupe en début de juin 2009 dû à des différences créatives. Elle quitte Core Contents Media en 2010, et rejoint la B2M Entertainment en 2011.

Kim Bohyung est née le (28 ans) Busan en Corée du Sud.

Klagenemnda for industrielle rettigheter

Klagenemnda for industrielle rettigheter er et norsk statlig, domstolslignende forvaltningsorgan som ble opprettet 1. januar 2013. Det er administrativt underlagt Nærings- og fiskeridepartementet.

Klagenemnda behandler klager over vedtak fattet av Patentstyret etter patentloven, foretaksnavneloven, designloven, varemerkeloven, edelmetalloven og planteforedlerloven. Avgjørelsene skal som hovedregel tas av utvalg på tre medlemmer, men kan i visse tilfeller tas av utvalg på fem medlemmer eller av nemndas leder alene.

Klagenemnda har en leder og nestleder, samt et sekretariat som har ansvar for den administrative driften av nemnda metal reusable water bottle. Lederen og nestlederen ansettes som tjenestemenn og må oppfylle kravene til dommere. I statsråd 7 hydration pack for running. desember 2012 ble Lill Anita Grimstad beskikket som leder, og Elisabeth Ohm beskikket som nestleder. De andre nemndsmedlemmene blir oppnevnt av departementet for inntil fem år phone running holder.

Brønnøysundregistrene · Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard · Fiskeridirektoratet · Fjordfiskenemnda · Garanti-instituttet for eksportkreditt · Havforskningsinstituttet · Justervesenet · Klagenemnda for industrielle rettigheter · Kystverket · Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning · Norges geologiske undersøkelse · Norsk Akkreditering · Norsk Romsenter · Patentstyret · Sjøfartsdirektoratet

Femfaktormodellen

Femfaktormodellen, eller Femfaktormodellen for personlighetstrekk (ofte referert til som The Big Five) er en psykologisk teori som antar at individers personlighet kan forstås og beskrives ved hjelp av fem overordnete oppsummerende dimensjoner (domener) som 30 underliggende trekk (fasetter) ordnes inn under, fordelt på de fem domenene. Modellen er den teorien innen personlighetspsykologi som har fått mest oppmerksomhet og støtte de siste to tiårene, med sine fem oppsummerende dimensjoner: Åpenhet for erfaring, Planmessighet, Ekstroversjon, Medmenneskelighet og Nevrotisisme. Femfaktormodellen antar i tillegg at alle mennesker grunnleggende deler noen bestemte felles egenskaper (trekk) som man kan ha i større eller mindre grad. Et trekk innenfor teorien forstås som en egenskap ved individet som får det til å handle på en bestemt måte i bestemte situasjoner som er relativt stabilt over lengre tid. Femfaktormodellen blir ofte brukt i grunnstammen til personlighetstester.

Femfaktormodellen er basert på en kombinasjon av den leksikalske hypotese og den statistiske hypotese innen personlighetspsykologi. Den leksikalske hypotesen sier at “alle viktige individuelle forskjeller har blitt innbakt i det naturlige språket”. Det vil si at den måten mennesker snakker om seg selv og hverandre på avspeiler hvilke trekk som går igjen som viktige i språket og dermed også i realiteten er viktige personlighetstrekk. Allport og Odbert gjennomgikk i 1930-årene ordbøker og fant cirka 150.000 oppføringer av ulike adjektiver for menneskelige trekk, som de reduserte til 17.953 unike beskrivende ord i det engelske språket. Disse adjektivene ble igjen inndelt i kategoriene Stabile trekk som sikker og intelligent, Forbigående tilstander

Chile Home PINILLA 9 Jerseys

Chile Home PINILLA 9 Jerseys

BUY NOW

$266.58
$31.99

, aktiviteter og humør som handlingsrettet og glad, Sosiale evalueringer som sjarmerende og irriterende og Metaforiske, fysiske og tvilsomme beskrivelser som produktiv og å lene seg på andre. Catell videreutviklet Stabile trekk-delen av taksonomien til Allport og Odbert ved å redusere alle adjektivene til 171 grupper av ord han mente hørte naturlig sammen. Deretter fortsatte han å ekskludere og inkludere ord som hørte sammen slik at han endte opp med 35 grupper. Fiske fulgte opp med å kjøre en faktoranalyse på 22 av Catells grupper hvor han fant en famfaktorstruktur. Faktoranalyse er basert på den statistiske hypotese som innebærer at man lar mange mennesker gi seg selv en skåre på hvorvidt et ord beskriver dem selv, for deretter å kunne se hvilke ord som tenderer til å opptre sammen. Mange replikasjoner har senere funnet støtte for en femfaktorstruktur ved bruk av faktoranalyse.

Det har vært utført krysskulturelle undersøkelser i ulike språk og samfunn som gir støtte til at personlighet kan beskrives og forstås ved hjelp av fem domener. McCrae & Costa har utviklet en målemetode, NEO-PI-R (The neuroticism-extraversion-openness personality inventory reversed), for å kunne undersøke personligheten til et individ basert på Femfaktormodellen. NEO-PI-R består av en rekke utsagn man skal si hvor godt passer på en selv for å kunne måle ens personlighet på de fem oppsummerende domenene som representerer dimensjoner det er mulig å skåre mer eller mindre høyt på. Til sammen skal NEO-PI-R gi et bilde av hvordan personligheten til et individ ser ut på de ulike domenene. I et utviklingsperspektiv (jfr. utviklingspsykologi) kan man se at skåren på domenene Åpenhet for erfaring, Ekstroversjon og Nevrotisisme går noe ned med alderen, mens tilsvarende har man funnet at skåren på domenene Planmessighet og Medmenneskelighet går noe opp.

Selv om Femfaktorrmodellen er dominerende og har solid empirisk støtte hersker det likevel noe uklarhet om hvordan man skal oppsummere den såkalte femte dimensjonen, Åpenhet for erfaring. Åpenhet for erfaring har blant annet blitt kalt forstand, kultur, intelligens, forestillingevne fuel belt reviews, følsomhet, åpenhet og åpenhjertig innstilling. Det ser ut til at man ender opp så forskjellig på grunn av at man bruker ulike utvalg av ord og enten benytter den leksikalske eller den statistiske tilnærming for å utforske hvilken faktor man ender opp med.

En kritikk som har blitt reist blant annet av Jack Block mot Femfaktormodellen er at den mangler et teoretisk fundament og således er ateoretisk. Man vet med andre ord at modellen kan beskrive ulike personligheter noenlunde konsistent, men man vet ikke hvorfor. I tillegg har det vist seg at selvrapporteringen som personlighetstester baserer seg på gjør at man ved å vite hva som er ønskelig kan svare ut ifra det, og dermed vil ikke ens “virkelige” personlighet nødvendigvis komme frem. Personlighetstester har også generelt blitt kritisert for å favorisere visse egenskaper framfor andre, når det ikke nødvendigvis er relevant for eksempel for en stilling i arbeidslivet. Prediksjonsvnen til Femfaktormodellen har dessuten vist seg å være relativt lav for hvordan man vil prestere i for eksempel en fremtidig jobb etter å ha tatt en personlighetstest.

Hvert enkelt domene i Femfaktormodellen har seks underliggende fasetter som det med NEO-PI-R er mulig å skåre mer eller mindre høyt på. For å få en personlighetsprofil som skal oppsummere ens personlighet, tar man gjennomsnittet av alle skårene på fasettene for å få skåren på domenene. Domenene med tilhørende fasetter (basert på Nordvik, 2009) er som følger:

Åpenhet for erfarings-fasettene (Openness)

Planmessighets-fasettene (Conscientiousness)

Ekstroversjons-fasettene (Extraversion)

Medmenneskelighets-fasettene (Agreeableness)

Nevrotisisme-fasettene (Neuroticism)

Charles-Marcellin Jard-Panvillier

Charles-Marcellin Jard-Panvillier est un homme politique français né le 30 mars 1789 à Niort (Deux-Sèvres) et décédé le 1er avril 1852 à Paris.

Fils de Louis-Alexandre Jard-Panvillier, il est reçu avocat après des études de droit. Auditeur au Conseil d’État en 1810, il organise dans plusieurs départements la mise en place de l’administration des droits réunis. Il est sous-préfet de Melle en 1814 best running hydration vest, sous la Première Restauration sport waist bag. Il est nommé conseiller référendaire à la Cour des Comptes en 1817, puis conseiller maitre en 1833. Capitaine de la garde nationale de Paris en 1830, il est nommé pair de France le 23 septembre 1845.

« Charles-Marcellin Jard-Panvillier », dans Robert et Cougny, Dictionnaire des parlementaires français, [détail de l’édition]

HMS Cotton (K510)

HMS Cotton (K510) was a Captain-class frigate of the British Royal Navy that served in World War II. The ship was laid down as a Buckley-class destroyer escort at the Bethlehem-Hingham Shipyard at Hingham, Massachusetts on 2 June 1943, with the hull number DE-81, and launched on 21 August 1943. The ship was transferred to the UK under Lend-Lease on 8 November 1943, and named after Rear-Admiral Sir Charles Cotton my football shirt, an officer who served in the American Revolutionary, French Revolutionary and Napoleonic Wars.

Cotton served as a convoy escort from May to December 1944, operating mostly between Liverpool and Gibraltar. In 1945 she escorted three convoys to the United States, and was part of Russian Convoy JW 66 in April 1945, during which she participated in the sinking of U-286 running pouch for keys, with Loch Insh and Anguilla on 29 April – the last naval gun battle of the war with Germany.

Cotton was returned to the U.S. Navy on 5 November 1945, and struck from the Navy List on 3 January 1946, and subsequently sold for scrapping that year.

Sophie de Marbois-Lebrun

Sophie de Marbois-Lebrun, duchesse de Plaisance (Herzogin von Piacenza, griechisch Σοφία Λεμπρέν, Δούκισσα της Πλακεντίας Doukissa tis Plakentias; * 2. April 1785 in Philadelphia im US-Bundesstaat Pennsylvania; † 14. Mai 1854 in Athen) war eine Philhellenin französischer Herkunft.

Sophie de Marbois-Lebrun wurde als Tochter des französischen Generalkonsuls François Barbé-Marbois und einer amerikanischen Mutter in den USA geboren. 1802 heiratete sie in Paris den Oberst Anne Charles Lebrun (1775–1859), den späteren Herzog von Piacenza (franz. duc de Plaisance), einen Sohn von Charles-François Lebrun, der mit Napoleon Bonaparte von 1799 bis 1804 einer der drei Konsuln von Frankreich war. Sie hatte mit ihm eine Tochter Caroline-Eliza (* 1804). Das Paar lebte bald getrennt und ließ sich schließlich 1831 scheiden. Der Herzog war 1811 bis 1813 Gouverneur von Holland; Sophie reiste mit ihrer Tochter mehrfach nach Italien cool soccer socks.

In Rom traf sie 1825 Ioannis Kapodistrias, den Vertreter der griechischen Freiheitskämpfer. Diese Begegnung beeinflusste sie nachhaltig, sie unterstützte von da an die griechische Sache großzügig finanziell, koordinierte aber auch die Aktivitäten der französischen Philhellenen.

Insbesondere unterstützte sie die Gründung der staatlichen Grundschulen in Griechenland und übernahm die Ausbildung von zwölf Töchtern von Freiheitskämpfern.

Ende 1829 reiste sie mit ihrer Tochter über Korfu und Patras nach Nafplio, der damaligen Hauptstadt Griechenlands. Sie traf Kapodistrias wieder, geriet jedoch bald in Meinungsverschiedenheiten zu ihm und verließ Griechenland nach 17 Monaten nach Italien. Nachdem Kapodistrias durch Mitglieder der Familie Mavromichalis ermordet worden war, sprach sie sich gegen die Art und Weise aus, in der Kapodistrias das Land regiert hatte.

Die Herzogin kehrte nach ihrer Scheidung 1831 nicht mehr nach Frankreich zurück. Sie blieb eine Zeitlang in Florenz, kehrte 1834 nach Griechenland zurück und ließ sich in der neuen Hauptstadt Athen nieder. Sie erwarb in großem Umfang landwirtschaftliche Ländereien um Athen, vor allem in der Nähe des Berges Pendeli. Sie beauftragte den Architekten Stamatios Kleanthis, einen Palast am Hang des Pendeli zu entwerfen. Inzwischen reiste sie mit ihrer Tochter 1836 nach Beirut, wo Eliza an einer Lungenerkrankung verstarb. Sie ließ den Leichnam einbalsamieren und kehrte nach Athen zurück, wo er in einer Krypta unter ihrem Wohnhaus in der Piräusstraße beigesetzt wurde.

Kleanthis stellte das Gebäude der Duchesse de Plaisance am Pendeli 1841 fertig und arbeitete dann an der Villa Illisia in der Nähe des Königspalastes, die er 1848 fertigstellte. Die Villa Illisia beherbergt heute das Byzantinische und Christliche Museum.

Als Mittelpunkt des gesellschaftlichen Lebens im Athen König Ottos I. veranstaltete die Herzogin Symposien zu verschiedenen religiösen und politischen Themen in ihrem Palast. Sie konvertierte nicht etwa zur Griechisch-Orthodoxen Kirche, sondern zum Judentum und unterstützte den Bau eines jüdischen Tempels in Chalkida auf Evia. Ferner finanzierte sie die Herausgabe der Chronik von Messolongi.

Sie galt insbesondere nach dem Tod ihrer Tochter als exzentrische Persönlichkeit, über die es wunderliche Geschichten gab. Sie wurde sogar mit den Banditen in Verbindung gebracht, die am Pendeli ihr Unwesen trieben; eine ihr angedichtete Affäre mit dem Räuberhauptmann Christos Davelis dürfte erfunden sein; tatsächlich soll sie aber von dem Banditen Bimbili gefangen gehalten und erst nach Zahlung eines Lösegelds freigelassen worden sein.

Später beauftragte sie Kleanthis mit dem Bau der Burg von Rododafni am Pendeli; neben dem burgartigen Palast ließ sie dort drei weitere Gebäude (Maisonette, Plaisance und Tourelle) sowie eine Brücke errichten als letzte Ruhestätte für die sterblichen Überreste ihrer Tochter. Sie erlebte die Fertigstellung allerdings nicht mehr, da der Bau 1847 niederbrannte. Danach zog sich die Herzogin aus dem öffentlichen Leben zurück und hatte nur noch Kontakt mit ihrer Freundin Fotini Mavromichali, einer Kammerfrau von Königin Amalia.

Nach ihrem Tod 1854 verkaufte ihr Neffe ihre Ländereien an den griechischen Staat. Sie wurde mit ihrer Tochter in ihrem Turm am Pendeli begraben.

Eine Station der Metro Athen, die auf einem ihrer früheren Grundstücke liegt stainless steel water bottle price, wurde nach ihr Doukissis Plakentias (Δουκίσσης Πλακεντίας) benannt.

Kerstin Weißenborn

Kerstin Weißenborn (* 7 natural beef tenderizer. November 1980 in Großburgwedel als Kerstin Hoyer) ist eine deutsche Hockeynationalspielerin classic retro football shirts.

Kerstin Hoyer begann das Hockeyspielen beim TSV Engensen (Region Hannover) und wurde dort zuerst von ihrer Mutter wool fluff remover, Heide-Lore Hoyer, trainiert

Real Madrid Club de Fútbol Away BENZEMA 9 Jerseys

Real Madrid Club de Fútbol Away BENZEMA 9 Jerseys

BUY NOW

$266.58
$31.99

. Sie spielte dort zusammen mit Anke Kühn.

Später wechselte Hoyer zum DTV Hannover, wo sie im Alter von 19 Jahren für den C-Kader des Deutschen Hockey-Bundes nominiert wurde. Ihre nächste Station war die Bundesligamannschaft von Eintracht Braunschweig.

Aktuell spielt Kerstin Hoyer bei Rot-Weiß Köln sowohl in der Halle als auch auf dem Feld in der 1. Bundesliga.

Ihr erstes A-Länderspiel bestritt sie am 18. Mai 2003 gegen Tschechien. Ihre größten Erfolge waren der Gewinn der deutschen Meisterschaft im Feldhockey 2003 und 2007, der 2. Platz bei der Europameisterschaft 2005 in Irland sowie der erste Platz bei der Champions Trophy 2006 in den Niederlanden.

Kerstin Hoyer besuchte bis zu ihrem Abitur das Gymnasium Großburgwedel und absolvierte anschließend eine Ausbildung bei der TUI AG zur Verkehrskauffrau. Sie studierte in Köln „Regionalwissenschaften Lateinamerika“.

Seit August 2009 ist sie mit Tibor Weißenborn verheiratet, ebenfalls erfolgreicher Hockeyspieler.

George Scott

George Scott (født 1804, død 1874) var en engelsk metodistpredikant som i 1830 kom til Stockholm som misjonær. Han fikk ganske fort i gang et arbeid som førte til at mange kom for å høre ham tale, og utover på 1830-tallet kom det opp et ønske om å bygge en engelsk kirke i Stockholm thermos insulated drink bottle. Det ble samlet inn penger til prosjektet både i England og USA bpa free thermos flask, og i 1840 stod den engelske kirken ferdig.

I 1839 hadde Carl Olof Rosenius tatt kontakt med Scott for å få åndelig veiledning. Dette hadde ført til et vennskap som igjen utvirket at Scott gjorde Rosenius til sin assistent. Da Scott i 1841 reiste til USA for å samle inn penger til å betale resten av gjelden på kirken, ble det Rosenius som overtok hans prekestol. Da Scott kom tilbake fra USA, startet han månedsbladet Pietisten how to tenderize beef without a mallet, hvor han selv var redaktør og Rosenius medarbeider.

20. mars 1842 talte Scott i kirken da det kom inn en stor folkemengde og forstyrret møtet. Scott måtte flykte og etter hvert forlate Sverige. Rosenius overtok da som redaktør av Pietisten og var bladets redaktør til sin død. Scott kom ikke tilbake til Sverige, men holdt kontakten med Rosenius ved brev. De møttes en gang senere, den eneste gangen Rosenius reiste utenlands. Det skjedde i Oslo.

·

Тауберреттерсхайм

Германия

Бавария

Вюрцбург

49°29′40″ с. ш. 9°56′12″ в. д.

Херман Экснер

8,56 км²

235 м

854 человека (2010)

UTC+1, летом UTC+2

+49 9338

97285

09 6 79 192

 (нем.)

Тауберреттерсхайм (нем. Tauberrettersheim) — община в Германии, в земле Бавария.

Подчиняется административному округу Нижняя Франкония. Входит в состав района Вюрцбург. Население составляет 854 человека (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 8,56 км². Официальный код — 09 6 79 192.

По оценке на 31 декабря 2015 года население общины Тауберреттерсхайм составляет 868 чел.

 

Айбельштадт | Айзенхайм | Айзинген | Альтертхайм | Ауб | Бергтхайм | Биберерен | Бюттхард | Вальдбрунн | Вальдбюттельбрунн | Винтерхаузен | Гаукёнигсхофен | Гельхсхайм | Гербрунн | Герольдсхаузен | Гибельштадт | Гройсенхайм | Гюнтерслебен | Зоммерхаузен | Зондерхофен | Иттинген | Кирххайм | Кист | Клайнриндерфельд | Кюрнах | Лайнах | Маргетсхёххайм | Нойбрунн | Оберплайхфельд | Оксенфурт | Проссельсхайм | Райхенберг | Рандерсаккер | Ремлинген | Рёттинген | Риденхайм | Римпар | Роттендорф | Тайльхайм | Тауберреттерсхайм | Тюнгерсхайм | Унтерплайхфельд&nbsp professional football jerseys;| Файтсхёххайм | Фриккенхаузен-ам-Майн&nbsp running utility belt;| Хаузен-бай-Вюрцбург | Хельмштадт | Хеттштадт | Хёхберг | Хольцкирхен | Целль-ам-Майн&nbsp youth football socks pink;| Эрлабрунн | Эстенфельд
Межобщинные территории: Грамшацер-Вальд • Гуттенбергер-Вальд • Иртенбергер-Вальд

National Hockey League

La National Hockey League o NHL (en francés Ligue nationale de hockeyLNH, traducido al español como Liga nacional de hockey) es una liga profesional norteamericana de hockey sobre hielo, formada por clubes de Estados Unidos y Canadá.

Esta liga se fundó oficialmente el 26 de noviembre de 1917 en Montreal (Canadá), a partir de cuatro equipos procedentes de un campeonato anterior creado en 1909, la National Hockey Association. Originalmente todos los clubes eran canadienses, hasta que en 1924 se expandió a Estados Unidos. Desde 1942 hasta 1967, la liga tuvo solamente seis equipos: los Boston Bruins, Chicago Black Hawks, Detroit Red Wings, Montreal Canadiens, Toronto Maple Leafs y New York Rangers.

La NHL ha aumentado sus participantes con el paso del tiempo, manteniendo una rivalidad con la World Hockey Association en la década de 1970. La NHL se disputa actualmente entre 30 equipos: siete de Canadá y 23 de Estados Unidos. La mitad de los jugadores son canadienses, un cuarto son estadounidenses y los demás son extranjeros, provenientes en su mayoría de Rusia, República Checa, Suecia y Finlandia.

El campeón de la fase final gana la Stanley Cup, el trofeo deportivo profesional más antiguo de Norteamérica, creado en 1893. Los equipos más exitosos han sido Montreal con 24 títulos, Toronto con 13, Detroit con 11, Boston y Chicago con seis, y Edmonton Oilers con cinco.

La NHL está considerada por la Federación Internacional de Hockey sobre Hielo como la liga más importante del mundo en su deporte. Además, es una de las cuatro Grandes Ligas deportivas que existen en Norteamérica, junto a la NBA (baloncesto), la NFL (fútbol americano) y la MLB (béisbol).

Hasta la temporada 2012-2013, la National Hockey League estuvo compuesta por treinta franquicias, repartidas en seis divisiones de cinco equipos cada una. Por la Conferencia Este se encontraban las divisiones del Atlántico, Noreste y Sudeste. Por la Conferencia Oeste, estaban la división Noroeste, Central y Pacífico.

Para la temporada 2013-2014, las treinta franquicias han sido reorganizadas en cuatro divisiones: Divisiones Pacífico y Central, para la Conferencia del Oeste; Divisiones Atlántico y Metropolitana, para la Conferencia del Este.

El criterio para repartir a los equipos en cada división es geográfico. El torneo está dividido en liga regular, donde juegan todos los clubes, y una fase final por el título, donde se clasifican los ocho mejores de cada conferencia.

Cada equipo disputa 82 partidos en la temporada regular, 41 a domicilio y 41 fuera. Esta fase del torneo suele celebrarse desde octubre y hasta abril. Equipos en la Conferencia Este juega 4 ó 5 partidos contra cada uno de sus adversarios de la misma división, un total de 30 encuentros. A estos debe sumarse tres partidos contra cada uno de los 8 equipos de la misma conferencia (24 partidos). Equipos en la Conferencia Oeste juega 4 ó 5 partidos contra cada uno de sus adversarios de la misma división, un total de 29 encuentros, con la excepción de un equipo de cada división que juega un partido menos. A estos debe sumarse tres partidos contra cada uno de los 7 equipos de la misma conferencia (21 partidos), excepto por un equipo en cada división se enfrentan 4 partidos. Todos los equipos juegan dos partidos contra los equipos de su otra conferencia.

Los partidos se juegan en tres periodos de 20 minutos. Si al final persiste el empate, se juega una prórroga de cinco minutos y, si fuera necesario, tiros penales. El vencedor del partido recibe dos puntos por victoria. Puede darse un punto al equipo que perdió, si este cayó derrotado en la prórroga o en los tiros de penalti. Si el equipo pierde dentro del tiempo reglamentario, no recibe puntos. Al término de la temporada regular, el equipo que queda primero en su división consigue un Campeonato de División. El resto de los equipos se disputan las plazas disponibles para la fase final por la Stanley Cup. En cada conferencia hay dos divisiones y sólo ocho plazas para la fase final.

En la fase final por la Stanley Cup (en inglés, play-off), que se celebra entre abril y junio, los equipos se enfrentan a rondas eliminatorias al mejor de siete partidos. En cada división el primer equipo se enfrenta al cuarto, el segundo al tercero. El ganador de la división con el mayor récord de conferencia se enfrenta el segundo wild-card y el otro ganador al primer wild-card. Tiene ventaja de campo el equipo mejor posicionado en la temporada regular. A diferencia de la temporada regular, si hay un empate al término del tiempo reglamentario sólo se puede desempatar por muerte súbita, en periodos de 20 minutos. Dos ganadores en cada división se enfrentan en los Finales de División. Vencedores de cada división se enfrentan en los Finales de Conferencia. Los vencedores de cada conferencia logran un Campeonato de Conferencia, y se enfrentan en la final por la Stanley Cup al mejor de siete partidos.

La National Hockey League cuenta actualmente con 30 equipos, de los cuales siete están en Canadá y 23 en Estados Unidos. La mayoría de las franquicias están situadas en el norte y noreste de Norteamérica, zonas donde tradicionalmente hay una mayor afición al hockey sobre hielo. En los últimos años el torneo se ha expandido al sur de Estados Unidos.

Solo hay dos clubes que continúan existiendo desde la fundación de la NHL en 1917: Montreal Canadiens y Toronto Maple Leafs —fundado como Toronto Arenas—. El primer equipo estadounidense que se creó fue Boston Bruins (1924), que también continúa en activo. El equipo que más Stanley Cup ha ganado es Montreal Canadiens, con 24 títulos.

Antes de que se creara la National Hockey League, ya se había intentado crear un torneo profesional de hockey sobre hielo para Canadá, en su mayoría ligas provinciales y De carácter amateur. El campeonato más importante que existió fue la National Hockey Association (NHA), creado en 1910 con clubes de Ontario y Quebec y cuyas franquicias pertenecían a empresarios canadienses. El torneo más importante era la Stanley Cup, que desde 1893 se disputaban los campeones de las distintas ligas que existían.

En 1917, hubo una serie de disputas en el seno de la NHA, entre el propietario de Toronto Blueshirts, equipo presidido por el polémico empresario Eddie Livingstone, y los otro cuatro clubes que permanecían en esa liga —Montreal Canadiens, Montreal Wanderers, Ottawa Senators y Quebec Bulldogs—. Los cuatro clubes decidieron crear una nueva competición profesional, la National Hockey League (NHL). Las reuniones comenzaron el 22 de noviembre, y la competición se constituyó oficialmente el 26 de noviembre de 1917 con Frank Calder como su primer presidente. Quebec Bulldogs no pudo competir y fue reemplazado por una nueva franquicia, Toronto Arenas (actuales Toronto Maple Leafs). De los cuatro debutantes, sólo siguen existiendo hoy Canadiens y Maple Leafs.

La primera temporada, que comenzó el 19 de diciembre de 1917, no estuvo exenta de dificultades. Montreal Wanderers dejó de jugar a mitad de campaña porque su estadio se quemó, y hubo que continuar con tres clubes hasta que Quebec Bulldogs regresó en 1919. El primer campeón de la NHL fue Toronto Arenas, que a su vez se hizo con la Stanley Cup al derrotar a los Vancouver Millionaires de la Pacific Coast Hockey Association. En 1918/19 ganó Montreal Canadiens, pero ese año no se jugó la Stanley Cup porque el club quebequense se vio afectado por la epidemia de Gripe española.

En la década de 1920, la NHL se consolidó como la principal liga norteamericana, por encima del otro torneo profesional, la Western Canada Hockey League (WCHL). Su fuerte competencia hizo que los jugadores de hockey sobre hielo fueran los atletas mejor pagados respecto a otros deportes. A su vez, en 1920 se produjo el primer traslado de ciudad de una franquicia, cuando Quebec Bulldogs se mudó a Hamilton (Ontario) para convertirse en Hamilton Tigers. La Stanley Cup estuvo dominada por los equipos de la NHL excepto en 1925 y 1926, cuando los Victoria Cougars de la WCHL se proclamaron campeones. Ese fue el último año en que un equipo ajeno a la NHL se hacía con ese trofeo.

En todo ese tiempo, la NHL tuvo una rápida expansión. La temporada 1924/25 se amplió a seis clubes, con la creación de Montreal Maroons y Boston Bruins, la primera franquicia de Estados Unidos. Un año después llegarían Pittsburgh Pirates y New York Americans, ambos desaparecidos. El éxito del hockey en Nueva York propició la creación de otra franquicia en esa ciudad por parte del propietario del Madison Square Garden, que se llamó New York Rangers.

En la temporada 1926/27 la WCHL desapareció, y la NHL se convirtió de facto en la única liga profesional norteamericana. Del mismo modo, la Stanley Cup dejó de ser un campeonato interliga para ser el máximo trofeo de la NHL. Aprovechando su nueva situación, la liga se expandió a otras ciudades en el norte de los Estados Unidos, con la constitución de New York Rangers, Detroit Cougars (actuales Red Wings) y Chicago Black Hawks. Con una liga de 10 equipos, se creó por primera vez un sistema por conferencias, con la División canadiense y la División americana, más un play-off por el título. Con el nuevo sistema, el primer campeón fue Ottawa Senators.

La rápida expansión de la liga se frenó por culpa del Crac del 29 y la Gran Depresión. La mayoría de clubes tuvieron problemas económicos, se rebajaron los salarios y se produjeron traslados en muchas franquicias. Pittsburgh Pirates se trasladó en 1930 a Filadelfia, se convirtió en Philadelphia Quakers y desapareció un año después. Ottawa Senators se mudó en 1934 a San Luis (Misuri), cambió su nombre por St. Louis Eagles y dejó de existir en 1935. Del mismo modo, Montreal Maroons cesó sus operaciones en 1938.

A la crisis económica de América se sumó también la Segunda Guerra Mundial, que afectó al desarrollo de la NHL. Muchos jugadores —en su mayoría canadienses— tuvieron que cumplir el servicio militar y lucharon en el frente. Montreal Canadiens estuvo a punto de ser trasladado a Cleveland (Ohio) en 1939 waterproof bags camping, aunque ese movimiento fue frenado a última hora por un grupo inversor quebequense que compró el club. Por su parte, New York Americans perdió a casi toda su plantilla, tuvo que dejar la competición en 1942 y nunca más regresó.

A partir de la temporada 1942/43, la liga quedó reducida a seis equipos: Montreal Canadiens, Toronto Maple Leafs, Boston Bruins, Detroit Red Wings, Chicago Black Hawks y New York Rangers, todos ellos conocidos como Original Six. En 1943 falleció Frank Calder, y se nombró nuevo comisionado a Red Dutton, quien a su vez fue reemplazado por Clarence Campbell, máximo dirigente desde 1946 hasta 1977. Durante 25 temporadas y hasta la temporada 1967/68, la NHL no aceptó ninguna expansión y quedó concentrada en el noroeste de Norteamérica.

Los propietarios de los equipos y Clarence Campbell mantuvieron un sistema cerrado con criterios de admisión rigurosos, que impedían la llegada de nuevos clubes. Al haber pocos equipos, fue frecuente que algunos llegaran a dominar la liga y ganaran varios campeonatos consecutivos. Los más beneficiados fueron Montreal Canadiens, con diez títulos, y Toronto Maple Leafs con nueve. También se potenciaron las rivalidades, y la asistencia a los estadios aumentó.

Ese periodo se caracterizó además por la fuerte presencia de jugadores canadienses, en detrimento de deportistas de otros continentes. Originalmente, los equipos tenían derechos exclusivos a la hora de fichar un jugador promesa si éste se encontraba dentro de un área de 50 millas de distancia desde la sede del club. Si el jugador estaba fuera de esa área, podía negociar con cualquier equipo. Esta norma se mantuvo hasta la introducción del primer Draft en 1963. Esto también limitó los traspasos entre clubes.

Aunque la liga se consolidó en ese tiempo como la primera de hockey sobre hielo en Norteamérica, se potenciaron otros campeonatos en ese deporte, especialmente en aquellas zonas sin franquicia en la NHL. Uno de los más relevantes fue la Western Hockey League, concentrada en el Oeste de Estados Unidos y Canadá, que funcionó desde 1952 hasta 1974. También gozó de buena aceptación la American Hockey League, que más tarde se convirtió en una liga menor de la NHL.

En esa época hubo deportistas que se convirtieron en leyendas del hockey. En 1945 el atacante de Montreal Canadiens Maurice “Rocket” Richard fue el primer jugador que logró 50 goles en 50 partidos, y el primero que alcanzó los 500 goles en toda su carrera, en 1957. Richard fue miembro de la apodada Punch Line, línea atacante de Montreal formada también por Hector Blake y Elmer Lach. Por parte de Detroit Red Wings destacó el trabajo de Gordie Howe, Terry Sawchuk, Ted Lindsay y Red Kelly. En Toronto Maple Leafs, la figura del ex jugador Conn Smythe como propietario fue clave para el éxito de la franquicia.

El éxito de otras ligas de hockey sobre hielo y el interés por sellar acuerdos televisivos en Estados Unidos hizo que la NHL se planteara crear clubes en otras ciudades. Cuando se supo que la Western Hockey League planteaba convertirse en una liga profesional que compitiera por la Stanley Cup, la NHL otorgó en 1967 seis franquicias de expansión, que ampliarían la liga a 12 clubes. La medida supondría también la creación de una nueva división, formada por los debutantes. Ese mismo año se creó un sindicato para los jugadores, la Asociación de Jugadores de la NHL (NHLPA).

En la temporada 1967/68 debutaron California Seals, Los Angeles Kings, Minnesota North Stars, Philadelphia Flyers, Pittsburgh Penguins y St. Louis Blues. Era la primera vez que la NHL se instalaba en ciudades de la Costa Oeste. Todas las franquicias de expansión fueron para ciudades estadounidenses, lo que motivó las quejas de los aficionados canadienses. Por ello, en 1970 se crearon dos nuevas franquicias que aumentaron la categoría a 14 participantes: Vancouver Canucks y Buffalo Sabres.

Desde 1972, la National Hockey League tuvo que competir con una nueva liga profesional, que aspiraba a convertirse en la más importante de América: la World Hockey Association (WHA). Para conseguir espectadores, esa liga dio franquicias en ciudades donde otros torneos no tenían presencia, permitió que sus clubes pagaran altos salarios a los mejores jugadores de la NHL, y sondeó el mercado extranjero. Durante siete años se produjeron disputas entre ambos campeonatos, que en algunos casos terminaron en los tribunales. En ese año, la NHL subió a 16 participantes con dos nuevas franquicias: New York Islanders y Atlanta Flames (que posteriormente se mudó a Calgary). La temporada siguiente, debutaron Kansas City Scouts y Washington Capitals.

A finales de los años 1970, la WHA sufrió graves problemas económicos que dieron con su disolución en 1979. La NHL aceptó absorber el campeonato, y cuatro de sus seis clubes —Edmonton Oilers, Hartford Whalers, Quebec Nordiques y Winnipeg Jets— ingresaron a partir de la temporada 1979/80 como franquicias de expansión. Los propietarios de los otros dos equipos que se quedaron fuera, Birmingham Bulls y Cincinnati Stingers, recibieron una compensación.

Con la desaparición de Cleveland Barons tras ser absorbido por Minnesota North Stars, la NHL se quedó con 21 equipos, y la participación se estabilizó en esa cifra durante varias temporadas. Salvo los traslados de Calgary Flames y New Jersey Devils, no hubo movimientos destacados y la NHL no estudió expandirse a otros mercados.

Las décadas de 1970 y 1980 fueron la época de las dinastías en el hockey sobre hielo americano. Montreal Canadiens logró cuatro Stanley Cup consecutivas desde 1976 hasta 1979. Al año siguiente, New York Islanders se convirtió en el dominador absoluto de la NHL, con cuatro Stanley Cup entre 1980 y 1983, más la actuación destacada de jugadores como Mike Bossy, primer atacante que igualó la marca de 50 goles en 50 partidos de Maurice Richard. Después, Edmonton Oilers fue quien consiguió cuatro títulos consecutivos desde 1984 hasta 1988, con un equipo liderado por las estrellas Wayne Gretzky y Mark Messier. De 1990 a 1992, el torneo estuvo dominado por Pittsburgh Penguins de Mario Lemieux.

Uno de los hechos más descatados a finales de los años 1980 fue la llegada de más jugadores extranjeros gracias a la caída del Muro de Berlín, el final de los regímenes comunistas en Europa del Este y la desaparición de la Unión Soviética, principal dominador del hockey en torneos internacionales. Aunque la NHL ya se había abierto al mercado internacional, con jugadores como el sueco Borje Salming o el finés Jari Kurri, el final del telón de acero propició la llegada de rusos a la liga. En 1980 el jugador Peter Stastny huyó de Checoslovaquia con su mujer y su hermano, para fichar por Quebec Nordiques. También fue relevante la llegada de Sergei Fedorov en 1990, cuando aprovechó una gira de su equipo en Estados Unidos para escaparse de la concentración y viajar hasta Detroit, donde fichó por los Red Wings.

Tras varios años sin aumentar el número de participantes, la NHL diseñó en 1990 un ambicioso plan de expansión a 28 clubes, que según sus cuentas dejaría beneficios por valor de 400 millones de dólares en la siguiente década. El encargado de llevarlo a cabo fue un nuevo comisionado, Gary Bettman, quien llegó en 1993 con experiencia en otras grandes ligas deportivas como la NBA. Dicho plan contemplaba también el establecimiento en el sur de Estados Unidos, donde el hockey sobre hielo no era demasiado popular y había posibilidades para explotar nuevos contratos televisivos. Para ello, otorgó tres plazas de expansión para San Jose Sharks (1991/92), Ottawa Senators y Tampa Bay Lightning (1992/93). Para la temporada 1993/94 se crearon dos clubes más: Mighty Ducks of Anaheim y Florida Panthers.

En 1992 y 1994 tuvieron lugar los dos primeros conflictos laborales entre la Asociación de Jugadores y la NHL. En 1994, los jugadores reclamaron una revisión al alza en su convenio colectivo, mientras que los clubes pidieron un límite salarial para evitar la quiebra de algunas franquicias. Al no haber consenso la liga respondió con un cierre patronal que duró 104 días. Cuando se alcanzó un acuerdo, la temporada tuvo que reducirse a 48 encuentros. En ese momento, el acuerdo no sirvió para solucionar las diferencias económicas entre pequeños y grandes mercados.

Aunque en un principio no estaba contemplado, la NHL apoyó también el traslado de franquicias con problemas financieros a zonas del sur de Estados Unidos. El primer movimiento fue el traslado en 1993 de Minnesota North Stars a Dallas (Texas) para crear los Dallas Stars, mientras que en 1998 Hartford Whalers se fue a Carolina del Norte y se convirtió en Carolina Hurricanes. El mercado de Canadá se vio perjudicado por esta política, ya que el país estaba inmerso en una crisis económica por la devaluación del dólar canadiense respecto al estadounidense, la moneda de referencia para pagar las nóminas. Algunos clubes situados en ciudades pequeñas no pudieron soportarlo, y terminaron mudándose a otras zonas con mayor potencial empresarial. En 1995 Quebec Nordiques se marchó a Denver para convertirse en Colorado Avalanche; en 1996 fue Winnipeg Jets quien se marchó a Glendale (Arizona) y pasó a ser Arizona Coyotes.

La NHL buscó una mayor proyección internacional, y permitió que sus jugadores pudieran disputar los Juegos Olímpicos de Invierno, a partir de la edición de Nagano 1998. Además, se inició un nuevo plan de expansión para aumentar los participantes a 30. Además de explotar nuevos mercados, como sucedió con la creación de Nashville Predators (1998), se buscó regresar a ciudades que anteriormente tuvieron un club en la liga. De este modo nacieron Atlanta Thrashers (1999), Minnesota Wild y Columbus Blue Jackets (2001).

En septiembre de 2004, a pocos días del inicio de la temporada, la liga y la Asociación de Jugadores de la NHL no alcanzaron un acuerdo sobre su convenio colectivo, el pago de salarios y la implantación de un “tope económico de seguridad” para los clubes, por lo que el Comisionado de la NHL anunció un cierre patronal. A diferencia de otros cierres patronales, las negociaciones quedaron estancadas porque los jugadores opinaban que el tope era un límite salarial encubierto. A comienzos de 2005 no se alcanzó ninguna solución, por lo que Gary Bettman anunció la cancelación completa de la temporada 2004/05. Era la primera vez desde 1919 que no se jugaba una final de la Stanley Cup, y la NHL se convirtió en la primera liga norteamericana que canceló todo su desarrollo por una disputa laboral. Finalmente, en julio de 2005 se retomaron las negociaciones y se alcanzó un acuerdo para renovar el convenio colectivo. A cambio, se implementó un límite salarial estricto, vinculado a un porcentaje de los ingresos de la liga, así como cambios en la figura del agente libre.

La vuelta del campeonato en la temporada 2005/06 deparó un récord de asistencia a los estadios, y cambios en el reglamento para dar mayor atractivo al juego. La liga aprovechó la huelga de 2004/05 para probar nuevas normas en la American Hockey League, como tiros de penalti (shoot-out) si el juego estaba empatado al final del partido y su prórroga, que se introdujeron cuando la NHL regresó. Para captar nuevos aficionados a nivel mundial, la NHL celebró algunos de sus primeros partidos de temporada en el extranjero, y amistosos con equipos locales. En 2008 se creó un evento especial para año nuevo, el NHL Winter Classic, que consiste en un partido de hockey disputado en un estadio al aire libre.

La NHL registró buenos datos de afluencia a los estadios audiencia en televisión, y sus beneficios habían crecido desde 400 millones de dólares en 1990 hasta más de 2.200 millones en 2006. Sin embargo, algunas franquicias tuvieron problemas financieros y no funcionaron comercialmente, especialmente en algunas zonas que en los años 1990 recibieron franquicias de expansión para promocionar el deporte. La NHL tuvo que hacerse cargo de Phoenix Coyotes, que declaró la bancarrota en 2008, y busca un nuevo comprador. En 2011 la liga aprobó la venta de Atlanta Thrashers, otra franquicia con problemas financieros, a un grupo inversor de Winnipeg, que lo trasladó y convirtió en los nuevos Winnipeg Jets.

Para la temporada 2012/13, la NHL ha propuesto un sistema de cuatro conferencias, en sustitución del actual sistema de seis divisiones y dos conferencias, que la Junta de Gobernadores aprobó el 5 de diciembre de 2011. La nueva organización busca más cercanía entre franquicias según su grupo, que rebaje el efecto de los husos horarios en las retransmisiones. Con el nuevo sistema, los equipos jugarán de 36 a 38 encuentros dentro de su conferencia, y dos partidos (en casa y fuera) contra cada equipo de otras conferencias. Dos grupos tendrán ocho clubes, mientras que otros dos contarán con siete.

Sin embargo, la Asociación de Jugadores de la NHL rechazó este plan el 6 de enero de 2012, por lo que su aplicación se ha pospuesto. El sindicato señaló que no aceptará ningún cambio en la configuración divisional hasta la temporada 2013/14. Durante la temporada 2012/13, la Asociación de Jugadores aceptó un otro plan por la temporada 2013/14: un sistema con dos conferencias y cuatro divisiones. Con el nuevo sistema, cada equipo juega cuatro o cinco partidos contra los otros equipos en su división de su conferencia, tres partidos contra los equipos en la otra división de su conferencia, y dos partidos contra los equipos en la otra conferencia, por un total de 82 partidos.

En la temporada 2017/18 la liga se ampliará con un equipo nuevo en Las Vegas, los Vegas Golden Knights.

La National Hockey League sigue las reglas básicas del hockey sobre hielo, pero su reglamento presenta diferencias con el usado en partidos internacionales, tanto por la Federación Internacional de Hockey sobre Hielo como por el Comité Olímpico Internacional.

Una de las diferencias más visibles se encuentra en el terreno de juego o rink, más estrecho que el de reglas internacionales. La pista de NHL debe medir 61 metros de largo por 26 metros de ancho. La zona neutral es también más estrecha, para hacer más atractivo el juego de ataque. En la línea de gol que se encuentra detrás de la portería hay un trapecio, inexistente en reglas internacionales. El guardameta sólo puede jugar el puck en esa zona o en el área celeste frente a su portería. De lo contrario, es penalizado con dos minutos por retrasar el juego.

Otra regla diferente es el icing. En hockey, se penaliza como icing cuando un jugador lanza el puck por detrás de la línea central. Si marca gol, es válido. Si falla, que es cuando el puck cruza la línea roja de gol del portero, se pita una infracción que se penaliza con faceoff —donde el árbitro principal pone en juego el puck cuando el partido se ha detenido— en la zona de defensa del equipo infractor. En la NHL, el rival debe lograr la posesión del puck para que piten esta infracción. Existen 3 variaciones del icing: automático: el jugador debe obtener la posesión del puck. Híbrido: Es una mezcla de ambos. No- touch icing: el portero no puede tocar el puck al menos de que lo haya hecho un jugador de su mismo equipo.

También hay diferencias en el offside o fuera de juego. En hockey, éste se comete cuando el jugador, desde detrás de la línea roja central o desde la zona neutral, pasa directamente a otro que está situado justo en la zona de ataque. También se produce cuando el jugador en la zona de ataque se lleva el puck a la zona neutral y vuelve con él a atacar. Se penaliza con un faceoff desde la zona neutral. En la NHL, no existe la regla two-line pass o “pase de fuera de juego”, que se pitaba si un pase desde la zona defensiva llegaba a un jugador de su equipo en la zona de ataque, marcada por la línea roja de medio campo. Además handphone pouch for running, la zona neutral, que marcan las líneas azules en el centro del campo, es más estrecha. Existe una variación a la regla del offside que es el offside intencional: se comete esta infracción cuando el equipo deliberadamente intenta detener el juego o cuando no se pudo lograr una jugada de manera legal; de forma que se sigan las reglas del juego, esto se penaliza con un faceoff. Existen también diferencias sobre la sanción a los jugadores cuando cometen una infracción. La más importante es la norma sobre peleas (fighting) en mitad del partido goalkeeper gloves malaysia. En la NHL, si dos o más jugadores se pelean en mitad de un partido, el juego se detiene y cuando el combate concluye, los participantes son sancionados con una exclusión de cinco minutos. Esta puede ser superior en base al tipo de agresión, y puede terminar incluso con expulsión total y sanción. Esto contrasta con las reglas internacionales, donde las peleas están completamente prohibidas y acarrean una expulsión total de los participantes, en caso de hacerse.

El organismo que gestiona la National Hockey League es una Junta de Gobernadores (en inglés, NHL Board of Governors). Cada uno de los 30 equipos que forma parte de la liga tiene derecho a asignar un Gobernador, normalmente el propietario de la franquicia. El presidente actual de la Junta de Gobernadores es Jeremy Jacobs, propietario de Boston Bruins, mientras que el vicepresidente es Tom Hicks, de Dallas Stars. El anterior presidente fue Harley Hotchkiss, dueño de Calgary Flames.

La Junta de Gobernadores se encarga de establecer las políticas de la liga y su constitución. Entre sus responsabilidades, se encuentran el cambio de reglamento; la elección del Comisionado de la NHL; la renovación, traslado y/o llegada de las franquicias; la aprobación y revisión de los límites salariales a sus miembros, y los cambios en la estructura del calendario de partidos. Este organismo se reúne al menos dos veces a año, en junio y diciembre, en una ciudad fijada por el Comisionado de la NHL.

El Director Ejecutivo y rostro más visible de la NHL es el Comisionado, que desde 1993 es Gary Bettman. La figura del comisionado se introdujo el 1 de julio de 1993, año del nombramiento de Bettman, y anteriormente se usaba la de un presidente, cargo que ocupó gente como Frank Calder o Clarence Campbell. Algunas de sus funciones son garantizar el buen funcionamiento de la liga, las negociaciones de los convenios colectivos y el nombramiento de los árbitros. El comisionado es elegido por una mayoría en la Junta.

En Canadá, el hockey sobre hielo fue uno de los primeros deportes transmitidos por televisión, y goza de gran tradición mediática. Al ser un país bilingüe goalkeeper gloves on sale, pueden seguirse tanto en inglés como en francés. Los derechos de emisión a nivel nacional corresponden desde 2014 al multimedio Rogers Communications. CBC emitió durante medio siglo el programa Hockey Night in Canada, donde se transmiten los partidos más importantes de los equipos canadienses. En el mercado francófono, el canal de pago Réseau des sports transmite la mayoría de los partidos de los Montreal Canadiens, el equipo de Quebec, mientras que TVA Sports transmite el restante de los partidos de los Canadiens, más el All-Star Game y los Playoffs de la Stanley Cup.

En Estados Unidos la situación es diferente, con una mayor competencia y sin un espacio tradicional que retransmita hockey como en Canadá. Actualmente, las transmisiones por televisión corren a cargo de la cadena NBC y del canal de cable NBCSN, mientras que Univision Deportes sirve como la cadena oficial en español de la NHL. En radio, XM Satellite Radio es la radio satelital oficial.

La NHL puede verse en el extranjero, en su mayoría a través de plataformas de cable y satélite. En países de habla español, SKY México se encarga de las transmisiones para México, América Central y República Dominicana. En España, el canal que retransmite los encuentros es Sportmanía, disponible en Digital+. En los países europeos, existen canales como ESPN America (disponible en Reino Unido) o el grupo Viasat (países escandinavos y Rusia).

Dentro de su deporte, la National Hockey League es la liga más importante del mundo, según la Federación Internacional de Hockey sobre Hielo. Con la apertura del campeonato a Europa Occidental y Europa del Este, su importancia a nivel internacional ha aumentado y se ha convertido en destino preferente para jugadores de otros torneos. La mayoría de los jugadores de la liga son canadienses y copan el 53% del total de jugadores, seguido de los estadounidenses con el 21,5% del total. De los países europeos, Suecia y República Checa están representados con un 5% del total cada uno, seguidos por Finlandia (4%) y Rusia (3,5%).

La National Hockey League es una de las cuatro ligas más importantes en la cultura deportiva norteamericana, junto a la National Football League (fútbol americano), la Major League Baseball (béisbol) y la National Basketball Association (baloncesto). En Canadá es el campeonato más popular, y goza de mucho seguimiento al igual que la Canadian Football League. En Estados Unidos su situación es diferente, y de las cuatro Grandes Ligas es la menos seguida, tanto a nivel de aficionados como en ingresos por televisión y patrocinios. Sin embargo, mantiene una importante base de aficionados en el norte y las costas este y oeste.

La base de aficionados de la National Hockey League en Norteamérica no es tan dispersa como la de la NBA o la NFL, pero si es una de las más influyentes a nivel deportivo, y está especialmente concentrada en Canadá y el norte de Estados Unidos, donde hay un clima más frío. Desde la década de 1990, la NHL también se comercializa a países de Europa y la Comunidad de Estados Independientes.

El All-Star Game de la National Hockey League (en francés, Match des Étoiles) es un evento amistoso anual que se celebra normalmente a mitad de temporada, donde los mejores jugadores de la NHL juegan entre ellos. El carácter del partido es lúdico-deportivo, al igual que en eventos similares como el All-Star Weekend de la NBA. El All-Star Game se disputa ininterrumpidamente desde la temporada 1947/48.

Los equipos que se enfrentan son un combinado de la Conferencia Este contra un combinado de la Conferencia Oeste, en una sede elegida por la NHL. Desde la temporada 2010/11 hasta la temporada 2014/15 fueron los propios jugadores los que eligieron quien debe estar presente, aunque en anteriores temporadas estaba abierto a la votación de los aficionados. El entrenador de cada conferencia también fue elegido por el resto de entrenadores. Los jugadores estuvieron obligados a participar sin son elegidos, y en caso de ausencia la liga se reserva el derecho a una sanción. A partir de la temporada 2015/16, el partido fue reemplazado con un torneo que involucra cuatro equipos que corresponden a las cuatro divisiones de la liga.

Aunque el All-Star Game se juega desde la temporada 1947/48, ya hubo encuentros de estrellas con carácter benéfico antes incluso de la creación de la NHL. El primer encuentro de este tipo en hockey sobre hielo se jugó el 2 de enero de 1908 a la memoria de Hod Stuart, fallecido tres meses después de que su equipo ganara la Stanley Cup. En el encuentro se recaudaron 2.000 dólares, que se destinaron a su familia. La iniciativa se repitió el 12 de diciembre de 1933 en honor a Ace Bailey, jugador de Toronto Maple Leafs que tuvo que retirarse por una grave lesión. En este caso, fue la propia NHL quien organizó el partido.

La NHL se reserva el derecho de sustituir el All-Star Game por otra clase de evento. En 1979 y 1987 se reemplazó por partidos entre un combinado de estrellas de la NHL y un equipo con los mejores jugadores de la Unión Soviética. En 2006, 2010 y 2014, tampoco se disputó al coincidir con los Juegos Olímpicos de Invierno.